رباتیک Arka

شکوفایـی استعداد
فـرزندشما
گروه سنــی 4 تا 17 سال

زیر نظر دانشگاهای معتبـر ایـران و استـرالیـا

حمایت وزیر محترم ارتبـاطات و فنـــاوری اطلاعات کشور مهندس آذری جهــــرمی و دستیار وزیر ارتباطات مهنــدس نجات نیا از طرح و ایده دانش آموز نخبه روباتیـک حسام رئوف در اجرایی کردن طرح گاز پاک

حمایت دولتمـــردان از
دانش‌آموزان نخبه روباتیک نادکو فسا

آموزش ساخت ســازه هــای رباتیکی نادکو آمـــوزش برنامـــه نویســــی رباتیک نادکو اختــراعــــات و ایده‌پـــردازی زیر نظر دانشگاه صنعتـــــی شریف تهران

فســا / خیابان شهیــد منتظــــری/ کوچـــه 10

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.